رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 

 

رزومه و بیوگرافی  "آقای مهندس ابوالقاسم محی الدینی"

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد

رزومه کاری و عملکرد:

متولد 

الف: دارای مدرک تحصیلی

فوق لیسانس

 

1-از سال

2-از سال

3-از سال

4-از سال

5-از سال

6-از سال

7-از سال

8-از شهریور

9-از آبان

10- از فروردین

 

سوابق پژوهش: