نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

رئیس هیئت مدیره : محمود دهقان طزرجانی

عضو هیئت مدیره : محمود توحیدفر

عضو هیئت مدیره : محمد رسول طهماسبی

نماینده شورا در هیئت مدیره: محسن عباسی هرفته