رزومه و بیوگرافی  "آقای مهندس امین خبیری"

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد

رزومه کاری و عملکرد:

·        عناوین شغلی :

1 –  مدیر واحد فنی و عمرانی شهرداری یزد