ارتباط با ما

آدرس :                      يزد- خيابان شهيد رجايي – كوچه هاشم خان

كدپستي :                   8913653763

تلفن :                        36263687-035      

دورنگار :                    36225190-035

پست الکترونیک :         info@yazdomran.ir

تلگرام :                     omran-nosazi@