اركان اصلي سازمان

اركان اصلي سازمان
شورای سازمان
          شورای سازمان به صورت عادی سالانه دو بار جهت تصویب ترازنامه ، حساب سود و زیان قبل و تفریغ بودجه ، تصویب بودجه سال آینده ، تشکیل و در خصوص خط مشی و برنامه ریزی برای فعالیت های سازمان اتخاذ تصمیم می نماید .
اعضاي شوراي سازمان
1-     استاندار و در غياب وي معاون عمراني استاندار به عنوان رئيس شورا
2-     شهردار به عنوان نايب رئيس
3-     معاون شهردار در امورعمراني
4-     يكنفرازاعضاي شوراي شهر بانتخاب شوراي اسلامي شهر
5-     يك نفر كارشناس به پيشنهاد شهردار و انتاخاب استاندار وبا هماهنگي و تاييد وزارت كشور
 
 
هیآت مدیره
          هیاًت مدیره سازمان مرکب از سه نفر اعضای اصلی و یک نفر علی البدل بوده و نسبت به بررسی بودجه ، اصلاح متمم وتفریغ بودجه سالانه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان سالیانه و سایر گزارشات مالی و عملیاتی که توسط مدیر عامل ارائه می گردد ، تهیه و تنظیم آیین نامه مالی و معاملاتی ، پیشنهاد تشکیلات اداری ، رسیدگی و تصویب معاملات و قراردادها ، نظارت در حفظ ونگهداری دارایی و اموال و نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل و تصویب پاداشها و برقراری حقوق و مزایا افراد اقدام می نماید .
اعضاي هيآت مديره سازمان
1-     معاون شهردار در امرو عمراني و شهرسازيبه عنوان عضو اصلي و رئيس هيآت مديره
2-     دو نفر كارشناس خبره و آگاه به مسائل سازمان به عنوان عضو اصلي و علي البدل