اسامی اعضای شورای سازمان

اسامی اعضای شورای سازمان
اسامی اعضای شورای سازمان
 
            1- استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استاندار به عنوان رئیس شورا ( درحال حاضر آقای مهندس نبوی زاده )
            2- شهردار یزد به عنوان نائب رئیس شورا
            3- معاون شهردار یزد در امور عمرانی و شهرسازی  ( درحال حاضر آقای مهندس توحید فر )
            4- یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر یزد
            5- یک نفر کارشناس ( درحال حاضر آقای دکتر نقصان محمدی )