اسامی اعضای هیأت مدیره

اسامی اعضای هیأت مدیره
اسامی اعضای هیأت مدیره
 
            1- معاون شهردار در امور عمرانی و شهرسازی ( درحال حاضر آقای مهندس توحید فر )
            2- دو نفر کارشناس ( درحال حاضر آقای مهندس مسعودی و آقای دکتر مندگاری به عنوان عضو اصلی و آقای مهندس آزادی به عنوان عضو علی البدل  )