امکانات اداری

امکانات اداری
     امکانات اداری
      امکانات اداری موجود در سازمان در مقایسه با تعداد افراد شاغل در این سازمان مناسب بوده و قطعاً با توجه به نیاز و کارکرد نیروی مالی اداری سازمان  این امکانات نیز قابل تغییر می باشد . این امکانات شامل  رایانه ، نوت بوك و متعلقات ، دو خط تلفن و لوازم عادی اداری در حد کافی است .