انتصاب سرپرست سازمان

انتصاب سرپرست سازمان


انتصاب سرپرست سازمان

انتصاب مهندس امین خبیری بعنوان سرپرست سازمان

در آستانه سال جدید و بهار 98، مهندس امین خبیری به عنوان سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری منصوب شد.