انتقال دفتر مدیریت و اداری سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد

در تاریخ 17/07/93 با اصلاح ساختار کالبدی ساختمان سابق شهرداری ناحیه تاریخی ( خانه روحانیون ) کلیه واحد های سازمان که در خیابان شهید کاشانی کوچه دیهیمی مستقر بودند به این ساختمان منتقل و در ساختمانهای مجزا به صورت تجمیع در آمده است .

آدرس جدید : خیابان شهید رجایی (ایرانشهر ) کوچه هاشم خان

خبر : با توجه به تجمیع ساختمانهای سازمان و انتقال آن به کوچه هاشم خان برای رونق بخشی به محله و روانسازی ترافیک دو باب پارکینگ درون محله ای در کوچه هاشم خان در دست احداث میباشد .