اهداف و وظايف

اهداف و وظايف
- اهداف سازمان :
بر اساس ماده 6 اساسنامه سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد اهداف سازمان به شرح ذیل می باشد :
-     شناسایی محله های قدیمی و بافت های با ارزش تاریخی و پیشنهاد تعیین و یا تغییر کاربری اراضی و ارائه طرح های مناسب در راستای بهینه سازی محله های مذکور با رعایت مقررات مربوط به کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پس از تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط .
-     احداث ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز عمومی شهر در اجرای طرح ها و پروژه های مصوب شهرداری درمحله های قدیمی که برابر مفاد بند یک آنها کاربری و طرح تصویب شده است ( با رعایت مقررات مربوطه )
-     استفاده از اراضی مرغوب شهری که در اثر عدم برنامه ریزی صحیح در محلات قدیمی به صورت متروکه و بلااستفاده مانده و به شکل یک معضل شهری پیچیده از نظر اجتماعی ، اقتصادی و شهرسازی درآمده باشند در داخل سطوحی که مساحت آنها به صورت دقیق بر روی نقشه هایی به مقیاس 2000/1 توسط سازمان بر اساس طرح تفصیلی مصوب شهر و با رعایت سایر مقررات مربوطه تهیه و پس از تأیید شهرداری به تصویب استاندار و شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط رسیده باشد .
-     سرمایه گذاری و مشارکت با بانکها و مؤسسات سرمایه گذار در امور مربوطه به طریقی که برای سازمان تأمین منافع نماید با رعایت مقررات
-         شناسایی بافتهای باارزش تاریخی شهر و ارائه طرحهای مناسب در راستای بهینه سازی به مراجع ذیصلاح قانونی
-         شناسایی تک واحدهای باارزش تاریخی شهر و پیشنهاد کاربری مناسب جهت هر بنا جهت تصویب مراجع ذیربط
-         ارائه طرح اجرایی بر اساس طرح تفصیلی و طرح جامع برای موارد ذیل :
الف ) شناسایی و شناخت معابر تاریخی و پیشنهاد تعیین تکلیف مناسب برای هر یک جهت تصویب به مراجع ذیربط ( پیاده ، سواره ، محدودیت ترافیک سواره و پارکینگ های محلی ) با رعایت مقررات مربوطه
ب ) شناسایی و شناخت عناصر مهم فرهنگی ، مذهبی ، خدماتی ، تجاری و مسکونی در بافتهای قدیمی شهر و پیشنهاد وضعیت ساختمانی برای هر یک ( قابل حفظ ، قابل مرمت ،تاریخی ) به مراجع ذیربط و با رعایت مقررات مربوطه
ج ) شناسایی و شناخت عناصر شهری تخریبی و جانمایی آن بر روی نقشه و پیشنهاد کاربری ( با توجه به مطالعات محیطی ) در محدوده عمل سازمان ، به مراجع ذیربط و با رعایت مقررات مربوطه
د ) بررسی وپیشنهاد ضوابط شهرسازی و معماری جهت احداث بنا ( حجم ،فرم ،ارتفاع ،نحوه استقرار، شیوه ساخت و نماسازی ) و معابر فضاهای جدید شهری به مراجع ذیربط
ه ) بررسی و پیشنهاد محدوده حریم آثار تاریخی مهم و ارائه طرح فضاسازی مناسب با هماهنگی مراجع ذیربط و با رعایت مقررات مربوطه
و ) اجرای طرح های مصوب و محول شده از سوی شهرداری و مراجع ذیربط از طریق مشارکت مردمی و بخش خصوصی با تصویب شورای سازمان و رعایت مقررات مربوط
ز ) انجام امور تولیدی و بازرگانی ( خرید مواد اولیه و فروش تولیدات ) در حدود موضوع و اهداف سازمان با رعایت مقررات