آئین نامه ها و بخش نامه ها

آئین نامه ها و بخش نامه ها

            با توجه به تصویب و ابلاغ فعالیتهای عمرانی این بخش نامه ها از طریق سازمان هایی همچون وزارت کشور ، استانداری ، شهرداری و سایر ارگانهای وابسته به این سازمان ارسال می شود تا در انجام هر چه بهتر فعالیتهای عمرانی به کار بسته شوند ، قابل ذکر است این سازمان تابع آیین نامه مالی شهرداری بوده و      آیین نامه مصوب هیئت مدیره شورای سازمان به وزارت کشور جهت تصویب نهایی ارسال شده است .