آگهـــی مناقصـــه

آگهـــی مناقصـــه
آگهـــی مناقصـــه
سازمان :
شرکــت :
پیمانکـار :
 
                     سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد در نظر دارد اجرای پروژه -------------------------- را تا سقف مبلغ -------ریال از طریق مناقصه محدود به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا شايسته است با توجه به مشخصات کار و شرایط ذیل در مناقصه شرکت و اعلام قیمت فرمائید .
·          مشخصات کار : 
·          شرایط مناقصه :
1-    خرید اسناد مناقصه از تاریخ ---------- لغایت ---------- بوده که تاریخ تسلیم پیشنهاد تا ساعت 11 صبح روز   --------و کلیه پیشنهادات در تاریخ --------- ساعت 12 باز می گردد . ( قابل ذکر است به پیشنهاداتی که بعد از این زمان تعیین شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد . )
2-    جهت دریافت اسناد مناقصه در قبال واریز مبلغ 50.000 ریال به حساب جاری 2010051471 بانک تجارت شعبه شهید رجایی به واحد عمران / مطالعات سازمان بهسازی و نوسازی شهریزد مراجعه فرمائید .
3-       مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 5% مبلغ پیشنهادی می باشد که می تواند :
-          به صورت پرداخت وجه به حساب 2010052192 بانک تجارت شعبه شهید رجایی
-          به صورت وجه نقد یا ضمانتنامه یاچك بانكي در وجه کارفرما صورت پذیرد .
4-       مدت کل اجرای پروژه ----- ماه / سال می باشد .
5-       اشتباهات تحريري در اسناد مناقصه قابل برگشت است .
6-       پيمانكار حق واگذاري كار را به غير ندارد .
7-       به پيشنهادات ناقص ترتيب اثر داده نمي شود .
8-       سازمان بهسازي و نوسازي يزد هيچ گونه تعهدي نسبت به تأمين مصالح و اخذ انشعابات و راه هاي دسترسي و نظاير آن را ندارد
9-       حق فسخ در تمامي قرارداد ها در صورت عدم انجام تعهدات پيمانكار براي كارفرما محفوظ مي باشد .
10-   مدارك ارائه شده توسط متقاضيان بجز ضمانتنامه (با رعايت بند   )مسترد نخواهد شد .
11- كليه متقاضيان ضمن مطلع بودن به كليه مقررات شركت در معاملات دولتي و شهرداري ها و ديگر قوانين مرتبط بايد داراي تمام اهليت هاي قانوني جهت انعقاد قرارداد و منع قانوني نداشته باشند .
12-   عدم ارائه پيشنهاد قيمت در وقت مقرر به منزله انصراف از شركت در مناقصه محسوب مي شود .
13-   شرايط عمومي پيمان جزء لاينفك قرارداد محسوب مي گردد .
14-   ابن برگ جزء لا ينفك قرارداد مي باشد .
15-   مصالح و لوازم تماماً به عهده ------------ می باشد .
16-   پرداخت براساس --------------------- می باشد .
17-   کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد .
18-   دوره  تضمین کار پس از تحویل موقت ----- ماه می باشد .
19-   کارفرما می تواند 25% مبلغ پیمان را کسر یا اضافه نماید .
20-   سازمان بهسازی و نوسازی در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .
21-   برندگان اول ، دوم و سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط می گردد .
22-   هر گونه خط خوردگی و شرط باعث ابطال مدارک می گردد .
23-   پاسخ مناقصه در دو پاکت ( 1- ضمانتنامه ، 2- پاسخ مناقصه ) و ممهور به مهر آن شرکت / سازمان / پیمانکاری به سازمان ارسال گردد .
                                                                                                                                                                                                  مدیرعامل
 
 
مبلغ پیشنهادی پیمانکار (                             )                                      مهر و امضاء پیمانکار