آگهي مزايده زمين

آگهي مزايده زمين
آگهي مزايده زمين
 
سازمان بهسازي و نوسازي شهر يزد باستناد بند 5 صورتجلسه مورخ 8/5/86 هيأت مديره درنظردارد تعداد محدودي از قطعات زمينهاي باكاربري مسكوني خودرا در اراضي مهرآوران واقعدر صفائيه از طريق مزايده عمومي به صورت نقدي به فروش برساند . لذا از كليه متقاضيان اعم از افراد حقيقي و حقوقي دعوت به عمل مي آيد تا  تاريخ 19/10/86  به محل سازمان نوسازي و بهسازي شهر يزد واقعدر خيابان شهيدرجايي – كوچه هاشم خان مراجعه و پس از بازديد از محل نسبت به تحويل اسناد مزايده و ارائه پيشنهادهاي خود اقدام نمايند ./ 
 
رديف
شماره قطعه
شماره پلاك
متراژ
قيمت كارشناسي(مترمربع)
قيمت كارشناسي كل پلاك
1
2682
7312
231.25
1.650.000
381.562.500
2
2683
7308
230
1.500.000
345.000.000
3
2684
7307
198
1.550.000
306.900.000
4
2685
7304
200
1.550.000
310.000.000
5
2686
7303
200
1.550.000
310.000.000
6
2710
7315
200
1.550.000
310.000.000
7
2948
7438
230
1.500.000
345.000.000
8
2949
7437
230
1.500.000
345.000.000
9
2950
7436
198
1.650.000
326.700.000
10
3405
7131
352
1.700.000
598.400.000
11
3341
7127
280
1.650.000
462.000.000
12
3507
7138
184.70
1.950.000
360.165.000
13
2896
7540
198
1.550.000
306.900.000
14
2897
7539
230
1.700.000
391.000.000
15
3009
7556
230
1.700.000
391.000.000