آگهی مناقصه عمومی درزگیری خیابانهای سطح شهر یزد

آگهی مناقصه عمومی درزگیری خیابانهای سطح شهر یزد