آگهی مناقصه عمومی واگذاری قسمتی از امور فنی و اجرایی

آگهی مناقصه عمومی واگذاری قسمتی از امور فنی و اجرایی