بازديد

بازديد
تعدادي از پروژه ها و فعاليتهاي سازمان نوسازي وبهسازي شهر يزد مورد بازديد رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد و اعضاي محترم ان شورا و معاون محترم عمراني شهرداري يزد قرار گرفت .
دراين بازديد ، اعضاء بر فعاليت بيشتر عمراني در سال جاري با توجه به افزايش بودجه سال 87 نسبت به سالهاي قبل تأكيد داشتند.
در اين بازديد مديرعامل سازمان بر تسريع فعاليتهاي عمراني در بافت تاريخي بويژه در بازار يزد قول مساعد داد