برگزاری جلسه شورای سازمان

برگزاری جلسه شورای سازمان

 

جلسه شورای سازمان در مورخ پنجشنبه 1397/04/27 با حضور شهردار محترم یزد و اعضای محترم شورای سازمان با موضوع بررسی صورت های مالی سال 96 در محل سازمان برگزار شد.