تاريخچه سازمان بهسازي و نوسازي شهر يزد

تاريخچه سازمان بهسازي و نوسازي شهر يزد
تاريخچه سازمان بهسازي و نوسازي شهر يزد
 
به منظور احیاء بافت قدیمی شهر به صورتی که بتواند نیازهای زندگی امروز را تأمین و از خالی شدن سکنه جلوگیری نماید ، سازمان نوسازی وبهسازی شهر یزد وابسته به شهرداری یزد به استناد مواد 111 و 84 قانون شهرداری و بند پانزده ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و با رعایت سایر قوانین مربوطه و با توجه به نامه شماره 4/1/39177 مورخ 8/9/79 تشکیل که براساس مفاد این اساسنامه اداره خواهد گردید .