تبریک

تبریک

 

عیـــــد سعیدغدیرخم مبـــــارکباد
امامت به نامت بلندآوازه گشته است
 یا علی