تسليت

تسليت
                    
                          با نهايت تأسف و تأثر درگذشت
                آقاي حسين آخوند زرديني
را به اطلاع همكاران ، آشنايان و دوستان محترم مي رسانيم. 
                                                                                          سازمان نوسازي وبهسازي شهر يزد