تقسيمات اداري سازمان

تقسيمات اداري سازمان
تقسيمات اداري سازمان
 واحد مديريت ، واحد اداري و مالي ، حسابداري ، كارپردازي ، واحد فني و عمران ، واحد مطالعات و تعدادي پيمانكار بخش خصوصي شاغل در سازمان