خبر

خبر
به جهت بازگشايي چهارراه يزد باف و روان سازي ترافيك در محدوده اجراي زيرگذر حكيميان
بتن ريزي عرشه زيرگذر با حجم 1530 مترمكعب ( مرحله اول 550 مترمكعب و مرحله دوم 980 مترمكعب)
درتاريخ هاي 13 و 14 آذر ماه 1392 و با 24 دستگاه تراك ميكسر و دو دستگاه پمپ بتن و پشتيباني 4 ايستگاه انجام گرديد.