عملکرد

عملکرد
عملكرد سازمان بهسازي و نوسازي شهر يزد در شش ماهه اول سال 1387
سازمان بهسازي و نوسازي شهر يزد در ادامه فعاليتهاي خود در سال 1387موفق شد تا در شش ماهه اول سال جاری با كمترين بودجه لازم ( 10 درصد بودجه پیش بینی شده ) و پروژه هاي پیش بینی شده در بودجه را به مرحله اجرا درآورد در اين گزارش كه به فعاليتهاي سازمان اختصاص دارد كليه فعاليتها به دو فصل عمده تقسيم شده اند :
1-       كلياتي از فعاليتها
2-       بولتن تصويري از كليه پروژه ها
الف ) كلياتي از فعاليتها
فعاليتهاي سازمان در قالب كلي به چهار بخش 1- پروژه هاي عمراني بافت تاريخي در راستاي همكاري با شهرداري ناحيه تاريخي 2- پروژه هاي مطالعاتي 3- پروژه هاي طراحي شده 4- فعاليتهاي بيرون از ناحيه تاريخي تقسيم مي شوند كه در ادامه به هر كدام از آنها اشاره شده است :
 پروژه هاي عمراني ناحيه تاريخي
سازمان بهسازي و نوسازي شهر يزد در 6 ماهه اول سال فقط با انعقاد دو قرارداد با شهرداری ( 20 % قراردادهای ÷یش بینی شده ) کلیه پروژه های پیش بینی شده در ناحه تاریخی را فعال نمود که می توان به انجام فعاليتهايي از قبيل رفع خطر ، بدنه سازي معابر ، كفسازي معابر و احداث پاركينگ ، مرمت پارک های درون محله ای ، مرمت و ساماندهی معابر عمده شهر ، بهسازی ساختمان ناحیه تاریخی شهرداری سابق ، حفر چاه ، مرمت و سامانده مزار جوی هرهر و .... نمود . که با توجه به گذشت 6 ماه از سال هنوز تکلیف تفاهم نامه های باقیمانده مشخص نیست که با توجه به ضرورت بعضی از آنها نزدیک به اتمام است که دلیل این تأخیرات مراحلی است که باید طی شود که می توان با اصلاح نحوه بودجه نویسی از ادامه این روند جلوگیری نمود .
پروژه هاي مطالعاتي سازمان
با توجه به اينكه استارت طرح هاي مطالعاتي به صورت جدي توسط سازمان بهسازي و نوسازي در سال 1382 زده شد سازمان در همين راستا اقدام به تهيه طرح هاي مطالعاتي گسترده اي در سطح بافت قديمي نمود . اين فعاليتها با همكاري ساير ارگانهاي ذيربط از جمله سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان يزد انجام گرفت . از جمله اين فعاليتها مي توان به پيگيري طرح 20 خانه اي محله خواجه خضر ، مطالعاتي بازارچه قيصريه ، بانك شاهنشاهي ، ساختمان دربند عسكري ، ساماندهي مجموعه خان و ... اشاره نمود . كليه هزينه هاي طرح هاي مطالعاتي محلات به عهده خود سازمان بوده است .
در شش ماهه اول سال 1387 واحد مطالعات سازمان با تکمیل مطالعات ساختمان دربند عسکری ، ساخت ماکت ساختمان شهرداری ناحیه تاریخی ، ساخت 3max ساختمان شهرداری منطقه 3 ، تهیه گزارش ارزشیابی سازمان ، تهیه سه جلد کتاب از عملکرد کلی سازمان بهسازی و نوسازی ، تهیه پرچم رومیزی سازمان ، اقدام به ساخت تندیس سازمان ، بازپیرایی طرح های تهیه شده از خیابان امام خمینی ( ره ) و ... نموده است .
پروژه هاي طراحي شده و در دست طراحی سازمان توسط مشاور
با توجه به برداشتها و مطالعات انجام شده در سطح بافت واحد مطالعات سازمان اقدام به پيگيري طرح هاي جديد و مناسب با بافت سنتي نمود . از جمله می توان به طراحي مجتمع رفاهی بلوار بسيج ، اصلاح کتابخانه مجاهد ، مطالعه و طراحی ساختمان شهرداری ناحیه تاریخی سابق بر اساس کاربری جدید ، اصلاح طرح های خیابان امام خمینی ( ره ) ، مطالعات پایه ای حمام گلشن ، طراحی کفساز معابر بویژه بازارها و میادین و ... اشاره نمود .
                                                                                                                
بولتن پروژه هاي سازمان در شش ماهه اول سال 87
نام پروژه : تعريض گذر در سطح بافت تاریخی  
 مرحله كنوني انجام فعاليت : درحال انجام پروژه
درصد پيشرفت فيزيكي : 52 % پیشرفت فیزیکی
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
ظارت : ناحيه تاريخي شهرداري يزد
نمونه انجام شده : کوچه جنب مسجد یک منار واقعدر خرمشاد ، کوچه شهید کاردی دو مورد ، کوی گلچینان ، کوچه ناجی ، کوچه بهنام ، دروازه شاهی دو مورد ، خیابان سید گلسرخ کوچه رضوی ، کوچه شماره 9 مصلی ، کوچه مسجد الرحمن ، شیخداد کوچه حکایتی ، محله ابوالمعالی ، محله شاه ابوالقاسم و...
نام پروژه : كفسازي در گذر های اصلی  
مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام پروژه 
درصد پيشرفت فيزيكي : 60 % پیشرفت فیزیکی 
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : ناحيه تاريخي شهرداري يزد  
نمونه انجام شده : خیابان ایرانشهر ، خیابان سلمان ، بلوار امامزاده جعفر ، گذر مسجد فرط ، کفسازی خیابان امام خمینی ( ره ) ، مرمت کفسازی خیابان قیام ، خیابان مسجد جامع ، گذر دارالشفاء ، کوچه میراث فرهنگی ، کوچه امیری و ...
نام پروژه : ادامه احداث کتابخانه سيد الشهداء  
مرحله كنوني انجام فعاليت :در حال انجام پروژه
درصد پيشرفت فيزيكي : 65 %
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : ناحيه تاريخي شهرداري يزد
توضیحات : با توجه به اعتبار یک میلیارد ریال در سال جاری جهت اتمام پروژه تاکنون قرارداد منعقد نشد . 
نام پروژه : ادامه ساماندهي مزار جوي هرهر محوطه شماره 2  
مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال اقدام
درصد پيشرفت فيزيكي : 35 %
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : ناحيه تاريخي شهرداري يزد
توضیحات : در سال جاری یک میلیارد ریال پیش بینی شده و سازمان نیز در شش ماهه اول سال جاری حدود نهصد میلیون ریال هزینه نموده ولی تاکنون قرارداد منعقد نشده است .
نام پروژه : بدنه سازی و مرمت معابر در سطح ناحیه تاریخی  
مرحله كنوني انجام فعاليت : در دست اقدام  
درصد پيشرفت فيزيكي : 75 %
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : ناحيه تاريخي شهرداري يزد
نمونه انجام شده : محله چهارمنار ، کوچه مسجد عالمی ، کوچه خانه لاریها ، خواجه خضر ، کوچه بهنام ، کوچه گاراژ ناجی ، کوچه شهید کاردی ، پارکینگ شیخداد ، پارکینگ درون محله ای باغ صندل ، گذر شهید چیتی و موارد بسیار زیاد دیگر
نام پروژه : رفع خطر در سطح ناحیه تاریخی     
مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام پروژه                                          
درصد پيشرفت فيزيكي : 75 % با توجه به اعبتار پیش بینی شده
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : ناحيه تاريخي شهرداري يزد 
توضیحات : موارد به صورت موردی ابلاغ و انجام می گردد که با توجه به نوع کار و تعداد آن در سطح ناحیه تاریخی بخشعمده ای از توان سازمان را بکار می گیرد .
نمونه انجام شده : کوچه شماره 9 مصلی ، کوچه شماره 16 بلوار بسیج ، شاه ابوالقاسم ، خواجه خضر ، حسنیه خشت مال آباد ، کوچه شهید مشعل چی ، جنب فضای سبز سید گلسرخ ، میدان امیرچقماق ، چهارمنار روبروی مدرسه دکتر حسابی ، چهارمنار روبروی رختشویخانه ، کوچه مومنی نسب ، مجاور درمانگاه قدس در خیابان مهدی ، کوچه رضوی در خیابان سید گلسرخ ، سر÷لک به طرف حسینیه ملاجعفر ، کوچه امیری ، کوی دروازه قصابها ، کوچه شماره 5 عهدی ، خیابان مصلی ، کوچه شماره 9 میرقطب ، بلوار بسیج ، کوچه مسجد الرحمن ، محله شیخداد ، کوچه درمانگاه حضرت ابوالفضل ، کوچه حکایتی ، کوی دروازه قصابها ، کوچه شماره 6 عهدی ، خیابان لرد کیوان گذر دروازه شاهی ، خیابان شهدای ادهمی ، خیابان سلمان ، کوی نظر کرده ، ابتدای کوچه مومنی نسب ، کوچه مشروطه ، کوچه هاتفی ، خیابان شهید رجایی کوچه بهنام ، کوی بهنام ، کوچه حسینیه گلشن ، کوچه تهمورث و .... 
 نام پروژه : پیاده رو سازی و کفسازی های جزئی    
 مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام
 درصد پيشرفت فيزيكي : 58 %
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : ناحيه تاريخي شهرداري يزد 
نمونه انجام شده :مرمت بخشی از پیاده روهای خیابان قیام و گذرهای فرعی و اصلی در محدوده ناحیه تاریخی
نام پروژه : کفسازی خیابان امام خمینی ( ره )  
مرحله كنوني انجام فعاليت : در دست اقدام  
 درصد پيشرفت فيزيكي : 85%
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : ناحيه تاريخي شهرداري يزد 
توضیحات : با توجه به پیشرفت قابل توجه تاکنون قرارداد منعقد نشده است و به دلیل کمبود نقدینگی و نحوه مصوبه شورای اسلامی از سرعت فعالیت کاسته خواهد شد .
 نام پروژه : مرمت و بدنه سازی خیابان امام خمینی ( ره )  
مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام 
درصد پيشرفت فيزيكي : 15 %  
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : ناحيه تاريخي شهرداري يزد
توضیحات : با توجه به شروع بدنه سازی و مشکلات اجرایی آن هنوز قراردادی با شهرداری منعقد نشده است و کمبود نقدینگی و نحوه تصویب توسط شورا تأثیر منفی بر پروژه خواهد داشت . 
 نام پروژه : حفر چاههای جذبی در سطح بافت  
مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال اقدام
درصد پيشرفت فيزيكي : 10 %
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : ناحيه تاريخي شهرداري يزد
توضیحات : تاکنون قراردادی با شهرداری منعقد نشده است ولی در حد امکان و نیاز چاهها حفر شده و در دست اقدام است . 
نمونه انجام شده :کوچه مسجد الرحمن ، بلوار بسیج ، کوچه شماره 4 زینی ، کوچه خانه لاریها و ....                          
نام پروژه : حصارکشی زمین و املاک افتاده یا بلاصاحب
مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام
درصد پيشرفت فيزيكي : 85 %
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : ناحيه تاريخي شهرداري يزد 
نمونه انجام شده :خیابان مهدی ( عج ) ، سرسنگ ، ملک خانم آینده ، خیابان مسجد جامع ، کوچه بهنام ، خیابان شهید رجایی ، کوچه هنرستان ، ابتدای کوچه فهادان ، مجاور شرکت شیلات در دو نقطه ، کوچه نظر کرده ، کوچه طهمورث ، بلوار بسیج در 4 نقطه ، کوچه گلشن 3 مورد ، باشگاه قدس ، کوچه گاراژ ناجی ، خیابان امام ، کوچه مومنی نسب ، کوچه ابوالمعالی ، کوچه حکایتی ، چهارمنار ، روبروی مدرسه دکتر حسابی و .....
نام پروژه : ادامه احداث ساختمان اداری منطقه 3
 مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام    
درصد پيشرفت فيزيكي : 78 % 
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : شهرداري يزد
توضیحات : پروژه طبق قرارداد باید در پایان دی ماه به بهره برداری برسد ولی با توجه به کمبود نقدینگی شهرداری در پرداخت ها و در صورت جبران گذشته و پرداخت نقدینگی تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید .   
نام پروژه : احداث پاركينگ درون محله ای
مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام  
درصد پيشرفت فيزيكي : 80 %
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : ناحيه تاريخي شهرداري يزد 
نمونه انجام شده :پشت پارکینگ مسجد ملااسماعیل ، کوچه مسجدالرحمن ، گازرگاه ، کاروانسرای بافقیها ، شاه ابوالقاسم ، مقابل بیت الحسین ، شیخداد ، باغ صندل ، ابوالمعالی و ....
نام پروژه : مرمت و ساماندهی پارکهای درون محله ای    
مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام
درصد پيشرفت فيزيكي : 60 %
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : ناحيه تاريخي شهرداري يزد
توضیحات : پیشنهاد می گردد مرمت و ساماندهی پارک های درونمحله ای توسط سازمان پارک ها یا سازمان رفاهی تفریحی صورت پذیرد .
نمونه انجام شده :پارک سید گلسرخ ، پارک بیت الحسین و ...
نام پروژه : کفسازی بازار و میادین
مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال اقدام
درصد پيشرفت فيزيكي : 35 %
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : شهرداری ناحیه تاریخی یزد  
توضیحات : با توجه به اعتبار پیش بینی شده و اینکه مطالعات بازار خان و زرگری در دست تهیه است پس از اتمام مطالعات باید بازارهای ذیل نیز بهسازی شود . ضمناٌ با توجه به کارهای صورت گرفته هنوز قراردادی با سازمان منعقد نشده است .
نمونه انجام شده :بازار پنجه علی ، بازار هاشم خان ، بازار قیصریه ، بازار مسجد ریگ ، بازار علاقه بندی ، بازار تبریزیها و ....
نام پروژه : کفسازی خیابان مسجد جامع    
مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال اقدام
درصد پيشرفت فيزيكي : 25 %
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : شهرداری ناحیه تاریخی 
نام پروژه : کفسازی خیابان سلمان     
مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام
درصد پيشرفت فيزيكي : 50 %
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : شهرداری ناحیه تاریخی 
نام پروژه : کفسازی بازارهای پنجه علی و قیصریه     
مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام
درصد پيشرفت فيزيكي : 50 %
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : شهرداری ناحیه تاریخی 
نام پروژه : بدنه سازی و ساماندهی خیابان قیام      
مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال اقدام
درصد پيشرفت فيزيكي : 15 % با توجه به اعتبار سال جاری
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : استانداری یزد
توضیحات : با توجه به پیش بینی اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون ریالی و اینکه تاکنون قراردادی با این سازمان منعقد نشده است و با توجه به مشکلات اجرایی و نبود طرح کامل کار به کندی پیش می رود .
نام پروژه : بدنه سازی و ساماندهی ورودی بازار خان  
مرحله كنوني انجام فعاليت : در دست اقدام
درصد پيشرفت فيزيكي : 75 %
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : استانداری یزد
توضیحات : بخشی از پروژه بازار خان و زرگری است که با بهسازی آن بخشی از بدنه خیابان قیام نیز مرمت گردید و شروع فعالیت  پروژه خیابان قیام است .
نام پروژه : مرمت و ساماندهی ساختمان سابق شهرداری ناحیه تاریخی شهر یزد       
مرحله كنوني انجام فعاليت : در حال انجام  
درصد پيشرفت فيزيكي : 40 %
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : شهرداري يزد
توضیحات : هنوز قراردادی با سازمان منعقد نشده است و کار در مرحله اجرای تأسیسات است ولی با توجه به مشکلات مالی این پروژه در سال جاری به بهره برداری نخواهد رسید .
نام پروژه : انجام فعالیتهای مطالعاتی      
1-       تهیه کتاب ارزشیابی عملکردی نیروهای سازمان
2-       ساخت ماکت ساختمان شهرداری ناحیه تاریخی سابق
3-       تدوین کتابهای عملکردی سازمان بهسازی و نوسازی از ابتدا تا کنون در 3 جلد
4-       مرمت ماکت امرچقماق
5-       آماده سازی طرح های خیابان امام خمینی به همراه مشاور مربوطه
6-       تهیه گزارشات سازمان به همراه مستند سازی و ارسال به سایر ارگانهای مربوطه
7-       همکاری با موسسات و آموزشگاههای عالی و آموزش 36 نفر کارآموز در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های شهرسازی ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، معماری ، مرمت و ...
8-       طراحی و پیگیری ساخت پرچم و تندیس سازمان
9-       ساخت power point فعالیتهای سازمان از ابتدا تاکنون
10-    شرکت در همایشها و نمایشگاههای مختلف مرتبط با فعالیتهای سازمان
11-    همکاری با سایر سازمان های مشابه و موازی در سطح کشور
12-    همکاری با نمایندگان دانشگاههای آکسفورد ، کوآلانپور ، فرانسه و ..
13-    تهیه پلان شهری برای کلیه فعالیتهای عمده سازمان
14-    لکه گذاری پروژه های سازمان بر روی نقشه طرح جامع یزد
15-    پیگیری جمع آوری آخرین اطلاعات شهرسازی و معماری در آرشیو سازمان
16-    تهیه آلبوم تصاویر پروژه های سازمان و نقاط دیدنی شهر یزد
و ....