عملیات عمرانی تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس

عملیات عمرانی تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس

تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس

 

برای شروع تحولی بزرگ گرمای سوزان تابستان ،مانع فعالیت شبانه روزی کارگران و پرسنل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری برای عملیات عمرانی پل خلیج فارس نیست.