عملیات عمرانی تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس

عملیات عمرانی تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس


عملیات عمرانی تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس

تقاطع غیرهمسطح خلیج فارس

 

برای شروع تحولی بزرگ گرمای سوزان تابستان ،مانع فعالیت شبانه روزی کارگران و پرسنل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری برای عملیات عمرانی پل خلیج فارس نیست.