كوي گلچينان ( شهيد صدوقي « ره » )

كوي گلچينان ( شهيد صدوقي « ره » )
نام پروژه : بدنه سازي كوي گلچينان ( شهيد صدوقي « ره » )    
  
مرحله كنوني انجام فعاليت : اتمام عمليات     
درصد پيشرفت فيزيكي : 100 % 
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : اداره نظارت فنی شهرداری یزد