لیست قیمت

لیست قیمت
لیست قیمت فروش مصالح و آسفالت
 

 

قیمت   (ریال )
واحد
نوع محصول
37730
تن
ماسه شسته استاندارد
36740
تن
شن شسته دانه بندی شده
36740
تن
بیس با مشخصات استاندارد
49500
تن
نخودی شکسته فکی
49500
تن
بادامی شکسته فکی
20900
تن
شن نخودی طبیعی خاکی
22880
تن
شن بادامی طبیعی خاکی
20900
تن
مخلوط
450000
تن
آسفالت بیندر (فروش آزاد)
470000
تن
آسفالت توپکا ( فروش آزاد)
 
 
 
 ضمناً به نرخهای فروش فوق معادل 4% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.