محله دارالشفاء - خانه علوي

محله دارالشفاء - خانه علوي
نام پروژه : مرمت خانه علوي (تعريض گذر - محله دارالشفاء )  
    
مرحله كنوني انجام فعاليت : اتمام عمليات   
درصد پيشرفت فيزيكي : 100 % 
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : اداره نظارت فنی شهرداری یزد