مزايده عمومي

مزايده عمومي
 فروش زمين با كاربري مسكوني در يزد