مزایده

مزایده
نوبت اول مرحله اول
              
سازمان بهسازي و نوسازي شهر يزد باستنادمصوبه مورخ 18/01/1388درنظردارد تعداد محدودي از قطعات زمينهاي باكاربري مسكوني خودرا در اراضي مهرآوران واقعدر يزد صفائيه از طريق مزايده عمومي به صورت نقدي به فروش برساند . لذا از كليه متقاضيان اعم از افراد حقيقي و حقوقي دعوت به عمل مي آيد تا  تاريخ 30/07/1388  به محل سازمانواقعدر  : يزد - خيابان شهيدرجايي كوچه هاشم خان مراجعه و پس از بازديد از محل نسبت به دريافت اسناد مزايده و ارائه پيشنهادهاي خود اقدام نمايند ./ 
رديف
شماره قطعه
شماره پلاك
متراژ
قيمت كارشناسي
 « مترمربع »
قيمت كارشناسي
 كل پلاك
1
2581
7041
235.85
2.500.000
589.625.000
2
2702
7271
230
1.700.000
391.000.000
3
2703
7265
230
1.700.000
391.000.000
4
2704
7266
198
1.800.000
356.400.000
5
2709
7313
298.30
1.850.000
551.855.000