معرفي سازمان

معرفي سازمان

تاریخ تشکیل سازمان

سازمان نوسازی و بهسازی شهر یزد در سال 1380 تأسیس و در سال 81 رسماٌ فعالیت خود را در 4 واحد مدیریت ، معاونت اجرایی و امانی ، کارپردازی و حسابداری شروع نمود .

نکته :واحدهای سازمان در یک فضای کوچک و مشترک به غعالیتهای خود می پرداختند .

 ارتقاء جایگاه تشکیلات

پس از جابجایی سازمان و به دست آمدن فضایی بزرگتر از یکسو و از سوی دیگر استارت برای انجام فعالیتهای بزرگتر و بیشتر سازمان تمام توان و امکانات خود را به کار گرفت تا با ایجاد واحدهای لازم این امکان فراهم کند . لذا در اقدام نخستین تصمیم بر آن شد تا واحدهای چهارگانه موجود در فضاهای مستقل به کار خود ادامه دهند .

 نقطه عطف تغییرات

با استقرار دفتر سازمان در یک ساختمان بهتر ( خانه ملایی ) واقعدر خیابان ایرانشهر کوچه هاشم خان و آغاز پروژه های بهتر مانند ساماندهی خیابان امام خمینی ( ره ) که نیازمند کارهای بزرگ و اساسی بود به تدریج واحدهای طراحی ، مطالعات ، پژوهش و نظارت راه اندازی گردید . فعالیت این واحدها در نقاط مختلف و به صورت پراکتده آغاز گردید . پس از مدتی فعالین تصمیم گرفته شد تا کلیه واحدها در یک ساختمان به صورت متمرکز و نزدیک به هم فعالیت نمایند . در همین راستا در سال 84 این اتفاق افتاد و کلیه واحدهای سازمان به صورت یکجا در خانه ملایی گرد هم آمدند .

 فعالیت جامع مشترک

پس از چند سال فعالیت به صورت موارد یاد شده فوق در سال 89 پس از بازدید نمایندگان استانداری مقرر گردید تا کلیه واحدها سازماندهی و مستقل تر فعالیت نمایند . در همین راستا واحد ها به صورت زیر دسته بندی شدند : 

      1-    واحد مديريت

 

      2-      واحد اداری و مالی

3-      واحد کارپردازی

4-      واحد عمران و نظارت

5-      واحد طراحی

6-      واحد مطالعه ، پژوهش و روابط عمومی

7-      واحد امانی

8-      واحد خدمات

این امر در حالیست که کلیه این واحدها در یک ساختمان به صورت متمرکز فعالیت داشته و به صورت مشترک در کلیه امور با هم همکاری لازم را دارند .