معرفي مدير عامل سازمان

معرفي مدير عامل سازمان
بیوگرافی:
 
 
            نام: محمد جواد
            نام خانوادگی:  حاجي محمد رضايي
            متولد:  1337
 
 
 
مدرك  تحصيلي:
            كارشناسي مهندسي عمران   
 
 
 
سوابق كاري:
            -  از سال 1368 تا 1373  كارشناس دفتر مطالعات و برنامه ريزي.
            -  از سال 1368 تا 1373   مدير دفتر مطالعات و برنامه ريزي.
            -  از سال 1373 تا 1376 فعاليت در بخش خصوصي.
            -  از سال 1376 تا 1378 كارشناس سازمان همياري شهرداريهاي استان يزد.
            -  از سال 1378 تا 1380 سرپرست حوزه معاونت خدمات شهري.
            -  از سال 1380 تا 1381 سرپرست حوزه معاونت عمراني.
            - از سال 1381 تا 1382 معاون امور عمراني و معماري و شهرسازي.
            - از سال 1383 تا 1386 معاون خدمات شهري.