مناجات

مناجات

الهي !  كارآن داردكه باتوكاري دارد.

                 يارآن كه داردچون توياري دارد.

                 اوكه درهردوجهان تورادارد

                  هرگزكي تورابگذارد.

الهي !   يادتودرميان دل و زبان است و

                  مهرتودرميان سروجان.  

الهي !   ضعيفان راپناهي.

                  قاصدان رابرسرراهي.

                  مومنان راگواهي.

                  چه عزيزاست آن كس كه توخواهي.