مناقصه عمومی

مناقصه عمومی
 
آگهـــی مناقصـــه  عمومی
سازمان / شرکــت / پیمانکـار :
                     سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد در نظر دارد اجرای پروژه ساختمان تجاری ، اداری خود را واقعدر یزد شهرک دانشگاه بلوار فردوسی جنب مجتمع آموزشی سماء را در دو بلوک مجزا جمعاً با زیربنای تقریبی 2000 مترمربع با سازه بتنی را به پیمانکار واجد شرایط با توجه به مشخصات ذیل و مشخصات کار ( طبق نقشه های پیوست ) ازطريق مناقصه  عمومي واگذار نمايد ./
 • شرایط :
1-      خرید و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 20/12/1387 لغایت 18/01/1388 بوده که شرکت کنندگاه در مناقصه می بایست جهت خرید اسناد مبلغ سیصدهزارریال به حساب 51471 بانک تجارت شعبه شهیدرجایی یزد بنام سازمان نوسازی وبهسازی شهر یزد واریز و رسیدآنرا به همراه درخواست کتبی به اموراداری سازمان تحویل نمایند . تاریخ تسلیم پیشنهاد تا پایان وقت اداری روز                      20 /01/1387  و کلیه پیشنهادات در تاریخ 22/01/1387 باز می گردد . ( قابل ذکر است به پیشنهاداتی که بعد از زمان تعیین شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد . ) 
2-      مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 5% مبلغ پیشنهادی می باشد که می تواند :
-         به صورت پرداخت وجه به حساب 2010052192 بانک تجارت شعبه شهید رجایی
-         به صورت وجه نقد یا ضمانتنامه یاچك بانكي در وجه کارفرما صورت پذیرد .
3-      مدت کل اجرای پروژه 6 ماه  می باشد .
4-      اشتباهات تحريري در اسناد مناقصه قابل برگشت است .
5-      پيمانكار حق واگذاري كار را به غير ندارد .
6-      به پيشنهادات ناقص ترتيب اثر داده نمي شود .
7-      حق فسخ در تمامي قرارداد ها در صورت عدم انجام تعهدات پيمانكار براي كارفرما محفوظ مي باشد .
8-      مدارك ارائه شده توسط متقاضيان بجز ضمانتنامه مسترد نخواهد شد .
9-      كليه متقاضيان ضمن مطلع بودن به كليه مقررات شركت در معاملات دولتي و شهرداري ها و ديگر قوانين مرتبط بايد داراي تمام اهليت هاي قانوني جهت انعقاد قرارداد و منع قانوني نداشته باشند
10-   شرايط عمومي پيمان جزء لاينفك قرارداد محسوب مي گردد .
11-   ابن برگ جزء لا ينفك قرارداد مي باشد .
12-   پرداخت براساس پیشرفت کار ، درخواست پیمانکار و درچارچوب قرارداد می باشد .
13-   کلیه کسورات قانونی ( 24% )  به عهده پیمانکار می باشد که می بایست در زمان پیشنهاد نرخ منظور نماید .  
14-   دوره  تضمین کار پس از تحویل موقت یکسال می باشد .
15-   کارفرما می تواند 25% مبلغ پیمان را کسر یا اضافه نماید .
16-   سازمان بهسازی و نوسازی در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .
17-   برندگان اول ، دوم و سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط می گردد .
18-   هر گونه خط خوردگی و شرط باعث ابطال مدارک می گردد .
19- پاسخ مناقصه در دو پاکت ( 1- ضمانتنامه ، 2- پاسخ مناقصه بانضمام کپی اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات و سوابق کاری ،             3- اسناد منظم به آگهی که می بایست توسط پیشنهاددهنده مهرو امضاء شود  ) به سازمانارسال گردد .
 
 • شرایط خصوصی :    پیوست شماره یک
 • نقشه های اجرایی :    پیوست شماره دو
 • فرم پیشنهاد قیمت :    پیوست شماره سه 
 •  
                                                      حاجی محمدرضایی - مدیرعامل                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
   
                                                                                                                                                                                        مهرو امضاء پیشنهاددهنده
   
   
   
   
  ·         پیوست شماره یک :
   
  شرایط خصوصی
   
  ساختمان اداری ، تجاری در دو بلوک مجزا و هر بلوک شامل : زیرزمین ، همکف و اول و متراژ زیربنای هر بلوک حدود یک هزار مترمربع می باشد . ضمناً اجرای کامل سازه شامل : فونداسیون ، ستونها ، تیرها و سقف و بشرح ذیل مورد نظر می باشد :
  الف : تأمین کلیه ابزار آلات و وسایل کار از قبیل : قالب فلزی ، جک ، ویبراتور ، خم کن و ... به عهده پیمانکار می باشد . ضمناً حمل و جابجایی مصالح و وسایل در محدوده پنجاه متری کارگاه و انتقال به طبقات و نصب آنها در محل به عهده پیمانکار خواهد بود .
  ب : تأمین آب و برق به عهده کارفرما می باشد که در محدوده کارگاه تحویل پیمانکار خواهد داد .
  ج : تهیه مصالح از قبیل میلگرد ، تیرچه ، بلوک و دیگر مصالح مورد نیاز در محدوده کارگاه تحویل پیمانکار خواهد شد .
  د : بتن مورد نیاز توسط کارفرما فقط خریداری و در محلهای اماده بتن ریزی پمپاژ خواهد شد . بدیهی است عملیات بتن ریزی ، ویبره ، ماله کشی و عمل آوری ( حفاظت بتن در برابر عوامل جوی ، آبدهی بتن و ... ) با پیمانکار خواهد بود .
  ه : ضمانت حسن انجام کار یکسال پس از تحویل موقت خواهد بود ضمناً از هر پرداخت 10% بعنوان ضمانت حسن انجام کار کسر که 5% آن پس از تحویل موقت و 5% باقیمانده پس از تحویل قطعی  (‌ يكسال پس از تحويل موقت ) پرداخت خواهد شد .
   
   
  ü   توضیح : نقشه ضمیمه مربوط به بلوک جنوبی میباشد و بلوک شمالی به فاصله 50 متری بلوک جنوبی قرار دارد و تقریباً مشابه بلوک جنوبی است که نقشه های اجرایی ان در دست تهیه می باشد که پس از تعیین برنده مناقصه تحویل پیمانکار خواهد شد .
   
   
   
   
  حاجی محمدرضایی - مدیرعامل                                                                                                                                                                                                                                                          
   
                                                                                                                                                                                   مهرو امضاء پیشنهاددهنده
   
                                           
   
   
   
   
  ·         پیوست شماره سه :
   
  برگ پیشنهاد قیمت
   
                 اين سازمان / شرکت / پیمانکار ------------------- ضمن مطالعه اسناد و نقشه و شرایط ذکر شده و بازدید از محل پروژه امادگی خود را جهت اجرای پروژه ساختمان تجاری اداری آن سازمان موضوع مناقصه شماره ----------- مورخ --------را  بشرح ذیل دارم :
  الف : دستمزد اجرا از قرار هر مترمربع زیربنا ( به عدد ) ------------ ریال ( به حروف ) ----------------------------- ریال
   
   
  ب : دستمزد اجرا به تفکیک نوع و مقادیر جزء کار بشرح ذیل :
   
  ردیف
  نوع فعالیت
  واحد
  دستمزداجرای واحدکار ( ریال )
  توضیحات
  1
  قالب بندی فلزی
  مترمربع
  به عدد
   
  شامل : فونداسیون ها ستونها تیرها و ...
  به حروف
   
  2
  خم کردن و بستن آرماتور
  کیلوگرم
  به عدد
   
  باسایزهای مختلف شامل : فونداسیون ها ستونها تیرها و ...
  به حروف
   
  3
  بتن ریزی و عمل آوری آن
  مترمکعب
  به عدد
   
  اعم از فونداسیون ستونها تیرها سقف ها
  به حروف
   
  4
  اجرای سقف تیرچه بلوک
  مترمربع
  به عدد
   
  کلیه عملیات تیرچه ریزی بلوک گذاری تهیه و نصب جک ( شمعها ) بستن آرماتورهای حرارتی و پوترها و قالب بندی های مورد نیاز و بتن ريزي
  به حروف
   
   
   
   
   
   
      توضیح : کلیه پیشنهاددهندگان باید به دو صورت ذکر شده در ردیفهای ( الف و ب ) پیشنهاد قیمت ارائه نمایند و برندگان براساس آنها و يا  با توجه به مقادیر کارها و قیمتهای پیشنهادی مشخص و اعلام خواهند شد .
   
    
                                                                                                                                                                                  مهرو امضاء پیشنهاددهنده