مناقصه عمومی اجرای اسکلت بتنی مجتمع تجاری اداری بلوار بسیج یزد

مناقصه عمومی اجرای اسکلت بتنی مجتمع تجاری اداری بلوار بسیج یزد