مناقصه عمومی آرماتور بندی و بتن ریزی تقاطع غیر همسطح آیت ا... خاتمی

مناقصه عمومی آرماتور بندی و بتن ریزی تقاطع غیر همسطح آیت ا... خاتمی