مناقصه عمومی حفاری شمعهای تقاطع غیر همسطح خلیج فارس