مناقصه عمومی حفاری شمع تقاطع غیر همسطح خاتمی یزد

مناقصه عمومی حفاری شمع تقاطع غیر همسطح خاتمی یزد