مناقصه عمومی خرید تجهیزات و راه اندازی خط تولید بیس در معدن نارستانه