مناقصه محدود

مناقصه محدود
آگهـــی مناقصـــه عمومي
5497 - 1387/11/07
 سازمان / شرکــت / پیمانکـار :
                     سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد در نظر دارد خريد و اجراي سقف كاذب پروژه هاي دردست اجراي خود از نوع كناف به متراژ تقريبي 800 مترمربع را به شرح جداول پيوست    را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
·         شرایط مناقصه :
1-      دريافت اسناد مناقصه از تاریخ 07/11/1387  لغایت 24/11/1387 بوده که تاریخ تسلیم پیشنهاد تا پايان وقت اداري روز 26/11/1387  و کلیه پیشنهادات در همان تاريخ   باز می گردد . 
2-      مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 5% مبلغ پيشنهادي ( جمع مبالغ كل سقف كليك و دكوراتيو )  می باشد که می تواند :
-         به صورت پرداخت وجه به حساب 2010052192 بانک تجارت شعبه شهید رجایی
-         ضمانتنامه یاچك بانكي در وجه کارفرما صورت پذیرد .
3-      مدت کل اجرای پروژه  3 ماه -می باشد .
4-      اشتباهات تحريري در اسناد مناقصه قابل برگشت است .
5-      پيمانكار حق واگذاري كار را به غير ندارد .
6-      به پيشنهادات ناقص ترتيب اثر داده نمي شود .
7-      سازمان بهسازي و نوسازي يزد هيچ گونه تعهدي نسبت به تأمين مصالح  بجز برق مورد نياز ندارد
8-      حق فسخ در تمامي قرارداد ها در صورت عدم انجام تعهدات پيمانكار براي كارفرما محفوظ مي باشد .
9-      مدارك ارائه شده توسط متقاضيان بجز ضمانتنامه مسترد نخواهد شد .
10-   كليه متقاضيان ضمن مطلع بودن به كليه مقررات شركت در معاملات دولتي و شهرداري ها و ديگر قوانين مرتبط بايد داراي تمام اهليت هاي قانوني جهت انعقاد قرارداد و منع قانوني نداشته باشند .
11-   ابن برگ جزء لا ينفك قرارداد مي باشد .
12-   پرداخت براساستخليه مصالح مورد لزوم و ارائه فاكتور صورت خواهد گرفت و در نهايت براساس متراژ كاركرد تسويه خواهد شد .
13-   کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد ( درخصوص خريد كسورات ندارد ولي دررابطه با دستمزد نصب حدود 24% كسورات منظور خواهد شد . )
14-   دوره تضمين كار پس از تحويل موقت يكسال  مي باشد .
15-   کارفرما می تواند 25% مبلغ پیمان را کسر یا اضافه نماید .
16-   سازمان بهسازی و نوسازی در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .
17-   برندگان اول ، دوم و سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط می گردد .
18-   هر گونه خط خوردگی و شرط باعث ابطال مدارک می گردد .
19-   پاسخ مناقصه در دو پاکت ( 1- ضمانتنامه ، 2- پاسخ مناقصه بانضمام كپي اساسنامه و آگهي آخرين تغييرات ) و ممهور به مهر آن شرکت / سازمان  پیمانکاری به سازمان ارسال گردد .
·         توضيح :   پيشنهادات تكميل شده در مهلت مقرر در بند 1 ، به سازمان نوسازي وبهسازي شهر يزد واقعدر :  يزد - خيابان شهيد رجايي ( ايرانشهر ) كوچه هاشم خان - تحويل نماييد .
 
حاجي محمدرضايي
                                                                                                                                                                                            مدیرعامل
آناليز يك مترمربع سقف Click از نوع آكوستيك مدل 6.18 با مشخضات زير :
رديف
نـــوع جنس
مقــدار
واحــد
مبلـــغ جـــزء
مبلـــغ كـــل
1
پروفيل 3.60
0.95
مترطول
 
 
2
پروفيل 1.20
1.90
"
 
 
3
پروفيل 60
0.95
"
 
 
4
پروفيل نبشي L24
1.35
"
 
 
5
بست HT90
4
عدد
 
 
6
بست اتصال دوبل
3
"
 
 
7
سيم آويز
3×3
"
 
 
8
ميخ بتن
3
"
 
 
9
چاشني قرمز
3
"
 
 
10
تايل
1.10
مترمربع
 
 
11
پيچ 3.5
6
عدد
 
 
12
رولپلاك
5
"
 
 
13
دستمزد اجرا
هر
مترمربع
 
 
جمع :  هزينه يك مترمربع سقف كليك : --------------------
                                                            مبلغ كل                 =       متراژسقف كليك ×      هزينه يك مترمربع
                                                         ---------------     =           500   ×     ---------------
 
  • توضيح مهم : ارتفاع سقف كاذب از سقف اصلي بين 0.6 تا 1.5 متربوده و مبناي محاسبه فقط سطوح قابل رؤيت پس از اجرا خواهد بود . درغيراينصورت در زمان ارائه نرخ نظر پيمانكار درخصوص نحوه متراژ كتباً اعلام گردد.
مهروامضاء پيشنهاددهنده
 
آناليز يك مترمربع سقف دكوراتيو با مشخضات زير :
رديف
نـــوع جنس
مقــدار
واحــد
مبلـــغ جـــزء
مبلـــغ كـــل
1
پروفيل F47
2.5
مترطول
 
 
2
پروفيل استاد 26
0.7×1.7 ×2
"
 
 
3
پروفيل راند 26
6.5
"
 
 
4
پروفيل راند 36
1.5
"
 
 
5
پروفيل نبشي L25
5
"
 
 
6
پانل 9.5
1
مترمربع
 
 
7
پل F 47
4
عدد
 
 
8
بستHT90
6
"
 
 
9
پيچ 2.5
50
"
 
 
10
پيچ 3.5
5
"
 
 
11
رولپلاك
5
"
 
 
12
پيچ سازه به سازه
20
"
 
 
13
ميخ بتن 3 سانتي
10
"
 
 
14
چاشني قرمز
10
"
 
 
15
رابط طولي
2
"
 
 
16
نواردرزگير
2
مترطول
 
 
17
بتونه درزگير
1
كيلوگرم
 
 
18
دستمزد اجرا
هر
مترمربع
 
 
جمع : هزينه يك مترمربع سقف دكوراتيو : ------------------
                                                             مبلغ كل             =       متراژسقف دكوراتيو ×      هزينه يك مترمربع
                                                         ---------------     =           300   ×     -------------
 

توضيح مهم : ارتفاع سقف كاذب از سقف اصلي بين 0.6 تا 1.5 متربوده و مبناي محاسبه فقط سطوح قابل رؤيت پس از اجرا خواهد بود . درغيراينصورت در زمان ارائه نرخ نظر پيمانكار درخصوص نحوه متراژ كتباً اعلام گردد.

 مهروامضاء پيشنهاددهنده