مناقصه واگذاری قسمتی از امور فنی و اجرایی سازمان عمران و نوسازی شهرداری یزد بصورت حجمی