موضوع و هدف

موضوع و هدف
موضوع و هدف
 
سازمان به رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط نسبت به موارد زیر اقدام قانونی معمول خواهد شد .
1-   شناسایی محله های قدیمی و بافتهای باارزش تاریخی و پیشنهاد تعیین و ی اتغییر کاربری اراضی و ارائه طرحهای مناسب در ر استای بهینه سازی محله های مذکور با رعایت مقررات مربوط به کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی ومعمای ایران پس از تصویب شورای سازمان و شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط
تبصره : منظور از محلات قدیمی ( فارغ از تقسیمات محله بندی و منطقه بندی ملاک عمل سازماندهی شهریزد ) محلات و سطوحی از شهر هعستند که برابر نقشه با رنگ قهره ای مشخص شده و مجموعه های تاریخی با رنگ قرمز و به امضاء شهردار یزد و معاونت عمرانی استانداری یزد رسیده و ممهور به مهر شهرداری یزد و وزارت کشور می باشد . نقشه در دو نسخه بوده و هر نسخه حکم واحد دارد . یکنسخه از نقشه بضمیمه اساسنامه ارسالی و یک نسخه در سوابق نگهداری خواهد شد .
2-   احداث ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی شهر دراجرای طرحها و پروژه های مصوب شهرداری در محله های قدیمی که برابر مفاد بند یک برای آنها کاذبری و طرح تصویب شده است با رعایت مقررات مربوطه .
3-   استفاده بهینه از اراضی مرغوب شهری که در اثر عدم برنامه ریزی صحیح در محلات مذکور به صورت متروکه و بلااستفاده مانده و به شکل یک معضل شهری پیچیده از نظر اجتماعی ، اقتصادی و شهرسازی درآمده باشند در داخل سطوحی که مساحت آنها به صورت دقیق برروی نقشه هایی با مقیاس 2000/1 توسط سازمان براساس طرح تفضیلی مصوب شهر و با رعایت سایر مقررات مربوطه تهیه و پس از تأیید شهردرای به تصویب استانداری و شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط رسیده باشد .
4-   سرمایه گذاری و مشارکت با بانکها و موسسات سرمایه گذار در امور مربوطه به طریقی که برای سازمان تأمین منافع نماید با رعایت مقررات
5-      شناسائی بافتهای با ارزش تاریخی شهر و ارائه طرحهای مناسب در راستای بهینه سازی به مراجع ذیصلاح قانونی
6-      شناسائی تک واحدهای باارزش تاریخی و پیشنهاد کاربری مناسب جهت هر بنا جهت تصویب مراجع ذیربط
7-      ارائه طرح اجرائی براساس طرح تفضیلی و طرح جامع برای موارد زیر :
الف : شناسائی و شناخت معابر تاریخی و پیشنهاد تعیین تکلیف مناسب برای هر یک جهت تصویب به مراجع 
        ذیربط ( پیاده ، سواره ، محدودیت ترافیک سواره و پارکینگهای محلی ) با راعایت مقررات مربوط
ب : شناسائی و شناخت عناصر مهم فرهنگی ، مذهبی ، خدماتی ، تجاری ، مسکونی در بافتهای قدیمی شهر و
     پیشنهاد وضعیت ساختمانی برای هر یک ( قابل حفظ ، قابل مرمت ، تخریبی ) به مراجع ذیربط و ب ارعایت 
     مقررات مربوطه
ج : شناسائی و شناخت عناصر شهری تخریبی و جانمایی آن بر روی نقشه و پیشنهاد کاربری ( با توجه به
    مطالعات محیطی ) در محدوده مورد عمل سازمان ، بمراجع ذیربط و بارعایت مقررات مربوطه .
د : بررسی و پیشنهاد ضوابط شهرسازی و معماری جهت احداث بنا ( حجم ، فرم ، ارتفاع ، نحوه استقرار ، شیوه
    ساخت و نماسازی ) و معابر فضاهای جدید شهری به مراجه ذيربط
ه : بررسي وپيشنهاد محدوده حريم آثار تاريخي مهم و ارائه طرح فضاسازي مناسب با هماهنگي مراجع ذيربط و
     با رعايت مقررات مربوطه
و : اجراي طرحهاي مصوب و محول شده از سوي شهرداري و مراجع ذيربط از طريق مشاركت مردمي و بخش
     خصوصي با تصويب شوراي سازمان و رعايت مقررات مربوط  
8-       انجام امور توليدي و بازرگاني ( خريد مواد اوليه و فروش توليدات ) در حدود موضوع و اهداف سازمان با رعايت مقررات .