نتیجه داوری

نتیجه داوری

به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه ارزیابی و داوری آثار واصله در خصوص مسابقه طراحی سردر ورودی خلدبرین با حضور افراد زیر در تاریخ 97/12/15 در محل دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار گردید:

  1. آقای مهندس مجتبی فرهمند (معاون محترم شهرسازی و معماری)
  2. آقای مهندس سید منصور سیدعلاقبند
  3. آقای دکتر حمیدرضا بیگ زاده
  4. آقای مهندس مظاهر طیبی
  5. آقای مهندس مسعود دهقانپور (دبیر مسابقه)

هیئت داوران ضمن لحاظ نمودن مفاد فراخوان و شرایط و معیارهای ارائه طرح ها به بررسی طرح ها پرداختند و درنهایت به نتیجه ارزیابی و داوری مطابق ذیل درخصوص طرح های برتر جمع بندی گردید:

  1. طرح های ارائه شده آقای مرتصی سودانی و خانم مهشاد مشاهیری (نماینده گروه) مجموعاّ به عنوان طرح اول برگزیده شدند
  2. طرح ارائه شده آقای حسام الدین جلیلی به عنوان طرح دوم برگزیده شد
  3. طرح ارائه شده خانم فرزانه سادات دهقان به عنوان طرح سوم برگزیده شد