پارك درون محله اي شيخداد

پارك درون محله اي شيخداد

 

 
 
نام پروژه : مرمت و كفسازي پارك محلي شيخداد

 

      
مرحله كنوني انجام فعاليت : اتمام عمليات     
درصد پيشرفت فيزيكي : 100 % 
کارفرما : شهرداری یزد
پیمانکار : سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد
نظارت : اداره نظارت فنی شهرداری یزد