پروژه تعریض گذر1

پروژه تعریض گذر1
محله دارالشفاء
 
 
محله سرسنگ
حسینیه قصر
لرد کیوان