گزارش تصویری آغاز عملیات ساخت دو دهنه پل و اصلاح هندسی میدان شهدای محراب

گزارش تصویری آغاز عملیات ساخت دو دهنه پل و اصلاح هندسی میدان شهدای محراب


گزارش تصویری آغاز عملیات ساخت دو دهنه پل و اصلاح هندسی میدان شهدای محراب

.