گزارش عملكرد

گزارش عملكرد

 

گزارش عملكرد سازمان بهسازي و نوسازي در سال 1387

رديف

موضـــوع

واحـــد

فروردين

ارديبهشت

1

حفرچاه جذبي

حلقه

75

2

مترمكعب

500

90

2

كفسازي

معابربافت قديم

مترمربع

50

500

بازار

560

0

ميادين

500

0

گذرهاي اصلي

170

2400

جزئي

0

0

3

حصاركشي

مترمكعب

40

30

4

بدنه سازي

مترمربع

500

600

5

مرمت و ساماندهي

خانه قديمي

مورد

0

0

بازار

0

0

ميادين

0

1

پارك

0

1

رودخانه

1

1

6

رفع خطر

مترمربع

5

300

7

احداث پاركينگ

تعداد

0

0

مترمربع

0

0

8

ساخت ماكت

مورد

1

0

9

تهيه پلان

1

2

10

مجتمع فرهنگي ورزشي مجاهد

درصد

51

60

11

احداث ساختمان اداري منطقه 3 شهرداري 

درصد

17

52

12

مرمت مزار جوي هرهر 

درصد

36

45