گزارش عملكرد سازمان

گزارش عملكرد سازمان

رديف

موضـــوع

واحـــد

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

1

حفرچاه جذبي

حلقه

75

2

0

1

1

0

0

4

مترمكعب

500

90

0

7

40

0

0

64

2

كفسازي

معابربافت قديم

مترمربع

50

500

0

0

0

0

0

350

بازار

560

0

0

0

0

0

600

1800

ميادين

500

0

0

0

0

0

0

0

گذرهاي اصلي

170

2400

1350

600

0

0

2000

4000

جزئي

0

0

0

330

0

0

3500

0

3

حصاركشي

مترمكعب

40

30

30

40

50

25

70

30

4

بدنه سازي

مترمربع

500

600

1800

480

330

450

1500

2300

5

مرمت و ساماندهي

خانه قديمي

مورد

0

0

1

1

1

0

1

1

بازار

0

0

0

0

1

1

5

1

ميادين

0

1

0

0

0

0

0

1

پارك

0

1

0

0

1

1

1

1

رودخانه

1

1

0

0

1

2

0

0

6

رفع خطر

مترمربع

5

300

200

280

175

340

250

200

7

احداث پاركينگ

تعداد

0

0

1

0

1

0

1

3

مترمربع

0

0

350

150

185

0

300

1200

8

ساخت ماكت

مورد

1

0

0

0

0

0

0

0

9

تهيه پلان

1

2

12

18

0

10

25

0

10

مجتمع فرهنگي ورزشي مجاهد

درصد

51

60

70

75

78

75

75

76.5

11

احداث ساختمان اداري منطقه 3 شهرداري

درصد

17

52

60

62

68

72

78

80

12

مرمت مزار جوي هرهر 

درصد

36

45

50

60

65

67.5

70

71.5

13

مرمت ساختمان روحانيون 

درصد

0

0

0

0

0

0

35

40

14

ساماندهي خيابان قيام 

درصد

0

0

0

0

0

0

5

8

15

بدنه سازي خيابان امام

درصد

0

0

0

0

0

0

2

8