گزارش عملکرد تولید و پخش آسفالت و مصالح در 6 ماه نخست سال 93