آگهي مناقصه

آگهي مناقصه
                                                                                                                                                   شماره  :   222
                                                                                                                                                   تاريخ  :    23/01/1388
آگهـــی مناقصـــه عمومي
 نوبت دوم
سازمان / شرکــت / پیمانکـار :
                سازمان بهسازی و نوسازی شهر یزد در نظر دارد اجرای پروژه ساختمان تجاري ،‌اداري خود را واقعدر يزد شهرك دانشگاه بلوار فردوسي - جنب مجتمع اموزشي سما را در دو بلوك مجزا جمعاً ‌با زيربناي تقريبي 2000 مترمربع با سازه بتني را به پيمانكار واجد شرايط با توجه به مشخصات ذيل و مشخصات كار ( طبق نقشه هاي پيوست )  از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد .
  • شرایط مناقصه :
1-      خريد و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 26/01/1388  لغایت 13/02/1388 بوده که شركت كنندگان در مناقصه مي بايست جهت خريد اسناد مبلغ سيصدهزار ريال به حساب  51471 بانك تجارت شعبه شهيد رجايي يزد بنام سازمان نوسازي و بهسازي شهر يزد واريز و رسيد آن رابه امور اداري سازمان تحويل نمايند . تاریخ تسلیم پیشنهاد تا پايان وقت اداري روز   15/02/1388 و کلیه پیشنهادات در تاریخ 16/02/1388 باز می گردد . ( قابل ذکر است به پیشنهاداتی که بعد از این زمان تعیین شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد . )
2-      مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 5% مبلغ پيشنهادي می باشد که می تواند :
-         به صورت پرداخت وجه به حساب 2010052192 بانک تجارت شعبه شهید رجایی
-         به صورت وجه نقد یا ضمانتنامه یاچك بانكي در وجه کارفرما صورت پذیرد .
3-      مدت کل اجرای پروژه 6 ماه می باشد .
4-      اشتباهات تحريري در اسناد مناقصه قابل برگشت است .
5-      پيمانكار حق واگذاري كار را به غير ندارد .
6-      به پيشنهادات ناقص ترتيب اثر داده نمي شود .
7-      حق فسخ در تمامي قرارداد ها در صورت عدم انجام تعهدات پيمانكار براي كارفرما محفوظ مي باشد .
8-      مدارك ارائه شده توسط متقاضيان بجز ضمانتنامه مسترد نخواهد شد .
9-      كليه متقاضيان ضمن مطلع بودن به كليه مقررات شركت در معاملات دولتي و شهرداري ها و ديگر قوانين مرتبط بايد داراي تمام اهليت هاي قانوني جهت انعقاد قرارداد و منع قانوني نداشته باشند .
10- شرايط عمومي پيمان جزء لاينفك قرارداد محسوب مي گردد .
11- ابن برگ جزء لا ينفك قرارداد مي باشد .
12- پرداخت براساس پيشرفت كار ،‌درخواست پيمانكار و در چارچوب قرارداد می باشد .
13- کلیه کسورات قانونی ( 24% )  به عهده پیمانکار می باشد كه مي بايست در زمان پيشنهاد نرخ منظور نمايد .
14- دوره  تضمین کار پس از تحویل موقت يكسال می باشد .
15- کارفرما می تواند 25% مبلغ پیمان را کسر یا اضافه نماید .
16- سازمان بهسازی و نوسازی در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .
17- برندگان اول ، دوم و سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط می گردد .
18- هر گونه خط خوردگی و شرط باعث ابطال مدارک می گردد .
19- پاسخ مناقصه در دو پاکت ( 1- ضمانتنامه ، 2- پاسخ مناقصه بانضمام كپي اساسنامه و اگهي آخرين تغييرات و سوابق كاري ،‌ 3- اسناد منظم به آگهي كه مي بايست توسط پيشنهاددهنده مهرو امضاءشود . ) به سازمان ارسال گردد .
  • پيوست شماره يك   :    شرايط خصوصي
  • پيوست شماره دو    :     نقشه هاي اجرايي
  • پيوست شماره سه   :     فرم پيشنهاد قيمت         
  •                                                                                               حاجی محمدرضایی - مديرعامل
                                                                                                                                                                    
 
 
 
پيوست شماره يك : شرايط خصوصي
 
ساختمان اداري ،‌ تجاري در دو بلوك مجزا و هر بلوك شامل : زيرزمين ،‌ همكف و اول و متراژ زيربناي هر بلوك حدود 1000 مترمربع مي باشد . ضمناً ‌اجراي كامل سازه شامل : فونداسيون ،‌ستونها ، تيرها و سقف و بشرح ذيل مورد نظر مي باشد :
الف : تأمين كليه ابزارآلات و وسايل كار از قبيل : قالب فلزي ،‌ جك ، ويبراتور ،‌خم كردن و ... به عهده پيمانكار مي باشد . ضمناً حمل و جابجايي مصالح و وسايل در محدوده پنجاه متري كارگاه و انتقال به طبقات و نصب آنها در محل به عهده پيمانكار خواهد بود .
ب : تأمين آب و برق به عهده كارفرما مي باشد كه در محدوده كارگاه تحويل پيمانكار خواهد داد .
ج : تهيه مصالح از قبيل ميلگرد ،‌تيرچه ، بلوك و ديگر مصالح مورد نياز در محدوده كارگاه تحويل پيمانكار خواهد شد .
د : بتن مورد نياز توسط كارفرما خريداري و در محلهاي آماده بتن ريزي پمپاژ خواهد شد . بديهي است عمليات بتن ريزي ، ويبره ،‌ماله كشي و عمل آوري ( حفاظت بتن در برابر عوامل جوي ،‌ آبدهي بتن و ... ) با پيمانكار خواهد بود .
ه : ضمانت حسن اجراي كار يكسال پس از تحويل موقت خواهد بود ضمناً از هر پرداخت 10% بعنوان ضمانت حسن انجام كار كسر كه 5% ان پس از تحويل موقت و 5% باقيمانده پس از تحويل قطعي ( يكسال پس از تحويل موقت ) پرداخت خواهد شد .
  • توضيح : نقشه ضميمه مربوط به بلوك جنوبي مي باشد و بلوك شمالي به فاصله 50 متري بلوك جنوبي قرار دارد و تقريباً مشابه بلوك جنوبي است كه نقشه هاي اجرايي آن در دست تهيه مي باشد كه پس از تعيين برنده مناقصه تحويل پيمانكار خواهد شد .
 
                                                                                                                                        حاجي محمدرضايي - مديرعامل
                                                                                                                                                                                             
 
 
                                                                       مهر و امضاء پيشنهاددهنده
 
 
 
 
 
 
 
پيوست شماره سه : برگ پيشنهاد قيمت
 
اين سازمان / شركت / پيمانكار -------------------- ضمن مطالعه اسناد و نقشه و شرايط ذكرشده و بازديد از محل پروژه آمادگي خود را جهت اجراي پروژه ساختمان تجاري – اداري آن سازمان موضوع مناقصه شماره ---------- مورخ ---------- را بشرح ذيل دارم :
الف : دستمزد اجرا از قرار هر مترمربع زيربنا ( به عدد ) ----------------- ريال ( به حروف ) --------------------------- ريال
 
 
ب : دستمزد اجرا به تفكيك نوع و مقادير جزء كار بشرح ذيل :
 
رديف
نوع فعاليت
واحد
دستمزداجراي واحدكار( ريال )
توضيحات
1
قالب بندي فلزي
مترمربع
به عدد
 
شامل : فونداسيون ها ستونها تيرها و ...
به حروف
 
2
خم كردن و بستن آرماتور
كيلوگرم
به عدد
 
با سايزهاي مختلف شامل : فونداسيون ها ستونها تيرها و ....
به حروف
 
3
بتن ريزي و عمل آوري آن
مترمكعب
به عدد
 
اعم از فونداسيون ستونها تيرها سقف ها
به حروف
 
4
اجراي سقف تيرچه بلوك
مترمربع
به عدد
 
كليه عمليات تيرچه ريزي بلوك گذاري تهيه و نصب جك ( شمعها ) بستن آرماتورهاي حرارتي و پوترها و                    قالب بندي هاي مورد نياز و بتن ريزي
به حروف
 
 
 
  • توضيح : كليه پيشنهاددهندگان بايد به دو صورت ذكر شده در رديفهاي ( الف و ب ) پيشنهاد قيمت ارائه نمايند و برندگان براساس آنها و يا با توجه به مقادير كارها و قيمتهاي پيشنهادي مشخص و اعلام خواهند شد .
  •  
 
                                                                                                       مهرو امضاء پيشنهاددهنده